Tuesday, January 27, 2015

ตั้งค่าให้ PowerPoint เล่นเองอัตโนมัติ

0 ความคิดเห็น
 

ในการนำเสนองาน PowerPoint บางครั้งต้องการให้แสดงแบบอัตโนมัติ เพื่อนำเสนอในลักษณะการเล่นโชว์ การประชาสัมพันธ์ การนำเสนอผลงาน การนำเสนอหน่วยงาน โปรแกรม PowerPoint ก็สามารถตอบสนองการทำงานแบบนั้นได้ โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. เลือกเมนู Slide Show >> Rehearse Timings ตามลำดับ


2. ให้ดำเนินการคลิกเล่น PowerPoint ไปตามที่ท่านต้องการแสดง โปรแกรมจะทำการจับเวลาไปจนจบจบสไลด์

หมายเหตุ
ยกเลิกการตั้งเวลา เลือก Slide Show >> Record Slide Show >> Clear >> Clear Timings
 
 

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook